Jumat, 03 Juni 2011

Naskah pidato sambutan Paturay Tineung Murid SD

Assalamu’alaikum wr.wb

- Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka panatacaraga anu
parantos maparinan waktos ka simkuring saparakanca kanggo biatara
sambutan dina raraga paturay tineung murid kelas VI SD ………………….
- Bapak Kepala Sekolah sareng Bapak Ibu Guru anu dipihurmat!
- Bapa Ibu pala Tatamu sadayana anu sami dipihurmat!
- Rerencangan Batur sasakola sadayana anu ku simkuring dipikanyaah!

Puji sukur kehadirat Allah swt. salawat miwah salam mugi tetep dikocorkeun, dikucurkeun, digolontorkeun ka kangjeng nabi Muhammad SAW. Miwah ka kulawargina, ka para sohabatna sadayana oge ka umatna.

Nepangkeun Simkuring wasta pun ………. Kelas VI di ieu sakola ngiring nangtung tumalapung jojodog unggah ka salu, seja sabda tumapalang nyarungsum pamaksudan ti sadayana rerencangan ngalangkungan biantara sambutan dina ieu acara paturay tineung murid SD ……………………… Tahun Ajaran 2010/2011


Saperkawis simkuring sakalih ngarasa gumbira tur bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu taya hinggana wirehna sabada simkuring sakalih nampi surat pemberitahuan kelulusan unggelna eta serat simkuring masing-masing dinyatakan lulus

Kalihna ti eta, simkuring sareng sadayana murid kelas VI ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa Kepala Sekolah, Ka Bapak sareng Ibu Guru wirehna simkuring sareng sadayana murid tiasa lulus kiwari estu kulantaran hasil dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajaran ku Bapa sareng Ibu Guru anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung.

Salajengna simkuring saparakanca teu hilap ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Ibu Rama anu parantos hese beleke tur cape ngurus sareng ngajurung laku ka simkuring sadayana salku pala putra tiasa sakola di SD………………………………
Sekian pidato saya bila ada kesalahan mohon dimaafkan.

Pamungkas basa, simkuring sadayana neda agung cukup lumur jembar sih hampuntenna ka Bapa Kepala Sekolah Ka Bapa Ibu Guru sareng ka Ibu Rama tina samudaya kalepatan kaluputan kabodoan kabangangoran simkuring sadaya.

Bilahitofik Wal-idayah Wassalam mualaikum wr.wb.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar